Instytut politechniczny

Baner IP logo PANS

Instytut Politechniczny

Instytut Politechniczny Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie prowadzi studia na kierunkach inżynierskich.  To tu kształcą się wysoko kwalifikowane kadry dla przemysłu i gospodarki regionu. Obecnie w instytucie prowadzone są kierunki kształcenia:

Automatyka i robotyka
specjalności:

  • automatyzacja i utrzymanie ruchu
  • elektrotechnika przemysłowa
  • robotyka i mechatronika

Metalurgia
specjalności:

  • inżynieria produkcji i zarządzanie
  • zaawansowane Technologie Wytwarzania

Inżynieria i logistyka produkcji
specjalności:

  • inżynieria wytwarzania
  • logistyka produkcji

Od roku akademickiego 2015/16, na wszystkich kierunkach kształcenie odbywa się wyłącznie w tzw.  profilu praktycznym.

Koncepcja kształcenia realizowana w Instytucie Politechnicznym jest ukierunkowana na potrzeby otoczenia, a w szczególności lokalnego rynku pracy, przede wszystkim dla firm działających w  obszarze  Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Najważniejszym celem kształcenia jest przekazanie studentom praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy na stanowiskach inżynierskich. Dodatkowo, poza ściśle kierunkowymi umiejętnościami praktycznymi, wynikającymi ze specyfiki podjętego kierunku studiów, studenci pozyskują wiedzę dotyczącą  zasad związanych z recyklingiem oraz  gospodarką obiegu zamkniętego materiałów i surowców. Równie istotnym elementem kształcenia jest przekazanie studentom świadomości  o odpowiedzialności jaka wiąże się z efektami pracy inżyniera.

Oprócz realizowania przedmiotów przewidzianych programem studiów, studenci odbywają również sześciomiesięczne  praktyki zawodowe w zakładach przemysłowych, podczas których nabywają pierwsze praktyczne umiejętności.

Studia prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przez okres 3,5 roku (7 semestrów). Po obronie inżynierskiej pracy dyplomowej absolwenci otrzymują tytuł inżyniera w wybranej przez siebie specjalności.

Baza dydaktyczna uczelni jest stale modernizowana i doskonalona, wzbogacana o coraz to nowocześniejsze pracownie i laboratoria niezbędne do realizacji programu studiów o profilu praktycznym. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, praktyk oraz zajęć pokazowych. Studenci zdobywają wiedzę także w trakcie częstych wyjazdów studyjnych do firm znajdujących się w naszym regionie, takich jak: Huta Miedzi „Głogów, Centrum Badań Jakości w Lubinie, Sanden Sp. z o.o., Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. czy  Sitech z.o.o. Pozwala to studentom poznać praktyczne możliwości wykorzystania zdobywanej wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach przemysłu.

Wykształcenie zdobyte w PANS w Głogowie umożliwia też podejmowanie własnej działalności gospodarczej przez absolwentów Uczelni. Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, studenci są przygotowywani do złożonej roli zawodowej nie tylko poprzez studiowanie treści z określonych dziedzin naukowych, ale także poprzez udział w odpowiednich formach praktyki zawodowej oraz poprzez kształtowanie ich osobowości, postaw i charakteru mając na celu formowanie u przyszłego absolwenta odpowiednich predyspozycji, nastawień i umiejętności do szeroko pojętej działalności zawodowej o profilu technicznym. Absolwenci PANS w Głogowie wyposażeni są w nowoczesną wiedzę, umiejętności i postawy pozwalające im podjąć pracę i przystosowywać się do zmian gospodarczych i społecznych w społeczeństwie wiedzy i mądrości.

Back to top