– Automatyka i robotyka

Baner IP logo PANS

Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, inżynierskie

Automatyka i Robotyka to studia dające wiedzę w zakresie konstrukcji i eksploatacji cyfrowych urządzeń automatyki i cyfrowych systemów sterowania obiektami i procesami, projektowania i wykorzystywania oprogramowania wspierającego zarządzanie procesami wytwarzania.

Kierunek Automatyka i robotyka prowadzi kształcenie w specjalnościach:

Studia przeznaczone są dla absolwentów techników i liceów zainteresowanych kształceniem technicznym i późniejszą pracą w przemyśle i jego otoczeniu.

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia specjalności elektrotechnika przemysłowa jest przygotowanie inżyniera do pracy w przemyśle, w różnych gałęziach gospodarki, w których do funkcjonowania niezbędna jest energia elektryczna, a wszczególności:

 • uzyskanie zasobu wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowań prądu elektrycznego w instalacjach i urządzeniach przemysłowych, umożliwiającego projektowanie, instalowanie, serwisowanie i eksploatowanie instalacji, rozdzielni, urządzeń energoelektroniki przemysłowej, w tym w szczególności współczesnych napędów elektrycznych,
 • uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowań prądu elektrycznego w instalacjach i urządzeniach przemysłowych, umożliwiającego projektowanie, instalowanie, serwisowanie i eksploatowanie instalacji, rozdzielni, urządzeń energoelektroniki przemysłowej w tym w szczególności współczesnych napędów elektrycznych.

studia inżynierskie, 3,5 letnie, praktyczny profil kształcenia. 70% programu realizowane jest w formie laboratoriów, warsztatów i praktyk studenckich.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania projektowania sieci, napędów i instalacji elektrycznych oraz eksploatacji urządzeń sterujących i pomiarowych, a także praktyczne umiejętności inżynierskie konieczne w pracy zawodowej, pozwalające na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z elektrotechniką, efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania energii elektrycznej, pomiarów jej parametrów oraz napędu. Poznają teoretyczne podstawy działania i zasady modelowania maszyn elektrycznych, układów napędowych oraz ich aplikacji przemysłowych. Studenci uczą się doboru metod oraz przyrządów pomiarowych umożliwiających diagnostykę aparatów, urządzeń i maszyn elektrycznych oraz  komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych.

Program studiów poza przedmiotami ogólnymi (matematyka, techniki komputerowe, język obcy) zawiera szeroki zakres kształcenia specjalistycznego: energoelektronikę, napędy elektryczne, elementy automatyki, budowę i eksploatację maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Absolwent otrzymuje tytuł inżyniera  umożliwiający pracę na bardzo róznych stanowiskach we współczesnym przemyśle określanym jako przemysł 4.0 – począwszy od  działów utrzymania ruchu, produkcji i eksploatacji, poprzez stanowiska w dozorze i organizacji, aż do stanowisk kierowniczych. Obszarem działania jest cała droga energii elektrycznej od wejścia do zakładu, poprzez rozdzielnie, instalacje, zabezpieczenia, szafy sterownicze, układy energoelektroniczne aż do silników elektrycznych, pieców przemysłowych, nagrzewnic i wanien galwanicznych.

Umiejętności absolwenta odnoszą się nie tylko do szeroko pojmowanej elektrotechniki, tj. do przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej oraz napędu elektrycznego lecz również do elektroniki i techniki mikroprocesorowej, informatyki oraz technik zarządzania i marketingu.

Przeznaczone są dla absolwentów techników i liceów zainteresowanych kształceniem technicznym i późniejszą pracą w przemyśle i jego otoczeniu

Specjalność automatyzacja i utrzymanie ruchu kierowana jest do osób ambitnych i odpowiedzialnych. Są to cechy niezbędne dla inżynierów, którym powierza się pieczę nad wszystkimi urządzeniami jakie stanowią wyposażenie współczesnych zakładów przemysłowych. Kandydaci powinni interesować się budową i konstrukcją nowoczesnych urządzeń oraz zasadami ich działania.

Studia przygotowują do prawidłowej eksploatacji wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń.

Absolwenci, oprócz znajomości budowy maszyn,  poznają tajniki planowania przeglądów i remontów maszyn w celu zapewnienia ich długotrwałego użytkowania. Wszystko to poparte jest gruntowną wiedzą z zakresu automatyki przemysłowej. Obejmuje ona umiejętności projektowania układów elektronicznych czy programowania sterowników przemysłowych.

studia inżynierskie, 3,5 letnie, praktyczny profil kształcenia.

Głównym zagadnieniem jest tu proces produkcji oraz analiza i optymalizacja pod kątem automatyzacji. Nauka obejmuje konstrukcję i eksploatację maszyn i urządzeń.

W czasie trwania studiów studenci poznają podstawy teoretyczne i praktyczne w takich dziedzinach jak: napędy maszyn i robotów, sterowanie i programowanie manipulatorów, projektowanie układów mechatronicznych i innych. Zdobywają wiedzę z zakresu informatyki, automatyki, komputerowego wspomagania projektowania i zarządzania jakością wytwarzanych wyrobów. Program studiów jest sprofilowany w celu wykształceniem specjalistów w zakresie szeroko rozumianej automatyki, którzy posiadają podstawową wiedzę dotyczącą projektowania i implementacji układów sterowania, w tym elementów pomiarowych i wykonawczych automatyki.

Absolwenci posiadają wszelkie niezbędne umiejętności do pracy zarówno w obszarze produkcji, służb utrzymania ruchu i biur projektowych zajmujących się wszechstronnym przygotowaniem produkcji.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do rozwiązywania problemów technicznych, związanych z automatyzacją i robotyzacją produkcji oraz z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rozpoznawania oraz analizowania stanów procesu produkcyjnego i jego otoczenia pod kątem automatyzacji produkcji. Posiada wiedzę z zakresu konstrukcji jak i eksploatacji maszyn i urządzeń. Potrafi diagnozować stan maszyn oraz planować ich przeglądy , remonty lub naprawy. W oparciu o komputerowe wspomaganie prac inżynierskich potrafi projektować części i podzespoły maszyn zarówno dla ich odtworzenia jaki i regeneracji.

Dysponuje wiedzą z zakresu algorytmów sterowania regulacji automatycznej oraz innych algorytmów obliczeniowych i decyzyjnych. Absolwent tej specjalności po zakończeniu studiów będzie posiadać umiejętność wdrażania i utrzymania zautomatyzowanych i zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych w różnych branżach przemysłu oraz rozwiązywania problemów z zakresu optymalizacji, podejmowania decyzji, monitorowania i diagnostyki procesów, z zastosowaniem najnowszych programów i narzędzi diagnostycznych.

Dla absolwenta szkoły średniej, który chce:

 • rozwijać swoje umiejętności programowania robotów i mikrokontrolerów,
 • interesuje się mechaniką robotów i urządzeń mechanicznych,
 • poszerzyć swoje umiejętności korzystania z komputerowych narzędzi inżynierskich,
 • poznać najnowsze metody sterowania procesami.

Wśród głównych celów studiów należy wymienić:

 • zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie projektowania, administrowania i serwisowania zarówno zautomatyzowanych i zrobotyzowanych stanowisk, jak i pełnych linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach,
 • nabycie umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego,
 • nabycie umiejętności z zakresu projektowania systemów i urządzeń mechatronicznych,
 • nabycie umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem obcym,
 • zdobycie wiedzy pozwalającej kontynuować naukę na studiach II stopnia.
studia inżynierskie, 3,5 letnie, praktyczny profil kształcenia.

Program studiów koncentruje się na aspektach praktycznych przedmiotów. W trakcie studiów studenci:

 • projektują i konstruują urządzenia zdolne do samodzielnego działania w zmieniającym się otoczeniu (roboty autonomiczne, inteligentne),
 • rozwiązują problemy numerycznie i symboliczne,
 • poznają metody sztucznej inteligencji i inteligencji obliczeniowej w robotyce,
 • uczą się cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • programują mikrokontrolery,
 • projektują lokalne sieci komputerowe i rozproszone układy przetwarzania danych i sterowania,
 • programują układy sterowania robotów manipulacyjnych i mobilnych oraz innych inteligentnych obiektów automatyki,
 • implementują algorytmy sterowania oraz mikrokomputerowe sterowniki robotów.
Specjalność przygotowuje do wdrażania nowoczesnej techniki, stosowania robotów, systemów komputerowych, urządzeń sensorycznych oraz różnych technik budowy układów napędowych i sterowania.

Absolwenci potrafią:

 • zaprogramować mikrokontroler i wykorzystać go do zbudowania własnego układu sterowania,
 • implementować algorytmy w programie Python,
 • sterować procesami ciągłymi i dyskretnymi,
 • wykrywać uszkodzenia urządzeń wykonawczych i czujników pomiarowych z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji,
 • stosować oprogramowanie wspomagające, np. matlab control system toolbox oraz simulink, w zadaniach projektowania układów sterowania,

Perspektywy zatrudnienia:

 • nowoczesne zakłady przemysłowe o dużym stopniu automatyzacji produkcji
 • służby utrzymania ruchu
 • biura projektowe
 • jednostki kontroli jakości wyrobów finalnych
 • inżynier produkcji
Back to top