– Metalurgia

Baner IP logo PANS

Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, inżynierskie

Metalurgia – studia kształcą specjalistów w dziedzinie technologii wytwarzania gotowych wyrobów na potrzeby różnych gałęzi przemysłu.

Kierunek Metalurgia prowadzi kształcenie w specjalnościach:

Studia mogą podjąć absolwenci liceów i techników oraz osoby, które ukończyły naukę wcześniej, a chciałby się dokształcić lub przekwalifikować.

Kształcenie na kierunku Metalurgia jest ukierunkowane na potrzeby otoczenia, a w szczególności lokalnego rynku pracy. Celem jest przygotowanie specjalistycznych kadr dla przemysłu ciężkiego w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, w tym dla KGHM Polska Miedź S.A. wraz z wybranymi spółkami grupy kapitałowej.

Studia przygotowują do opanowania umiejętności wytwarzania wyrobów użytkowych poprzez stosowanie optymalnych materiałów i technologii produkcji. Uczą doboru odpowiednich materiałów oraz modyfikowania ich własności mechanicznych w celu uzyskania odpowiedniej trwałości i bezpieczeństwa eksploatacji produkowanych wyrobów. Wyposażają w wiedzę zarówno w zakresie obróbki metali jak i tworzyw sztucznych, przygotowują do samodzielnego projektowania wyrobów pod kątem konstrukcyjnym jak i materiałowym.

studia inżynierskie, 3,5 letnie, praktyczny profil kształcenia.

Studia przygotowują do wykonywania zawodów związanych z metalurgią ekstrakcyjną, przetwórstwem stopów metali oraz tworzyw sztucznych, energetyką, informatyką, ekonomiką i zarządzaniem oraz ekologią.

Studenci zdobywają umiejętności praktyczne i  podstawy do pracy związanej ze stosowaniem i rozwojem technologii wytwarzania i przetwarzania metali i stopów. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z:

 • metalurgią metalu lub grupy metali np. metali ciężkich, metali lekkich,
 • metalurgii surowców wtórnych, proszków metali,
 • inżynierii procesów metalurgicznych, głównie: energetyki, techniki cieplnej i modelowania procesów metalurgicznych.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania wyrobów w oparciu o zróżnicowane technologie.

Program studiów dla tej specjalności gwarantuje poznanie nowoczesnych technologii metalurgicznych oraz zapewnia szerokie przygotowanie praktyczne z przedmiotów podstawowych dla przeróbki materiałów technicznych i gospodarki energetycznej w przemyśle.

Zdobyte umiejętności praktyczne i teoretyczne pozwalają na podjęcie pracy w obszarze działalności związanej z metalurgią, recyklingiem, przetwórstwem metali, technologiami wytwarzania produktów końcowych oraz projektowania procesów przemysłowych szczególnie związanych z metalami nieżelaznymi.

Absolwent studiów może pełnić funkcje niższego stopnia nadzoru i jest przygotowany do wykonywania prac m.in. w zakresie:

 •   projektowania, analizy i planowania prac związanych z prowadzoną działalnością oraz budowania nowych rozwiązań technologicznych,
 • wsparcia komputerowego procesów przemysłowych w zakresie dostępnego na rynku oprogramowania dziedzinowego,
 • projektowania technologii w zakresie ekstrakcji, rafinacji i przetwórstwa metali,
 • projektowania, wykonania i analizy czynności eksperymentalnych z zakresu chemii, fizyki i metalurgii podczas  testów technologicznych w skali laboratoryjnej, półprzemysłowej i przemysłowej,
 • projektowania technologii w zakresie zagospodarowania odpadów hutniczych.

Dla absolwenta szkoły średniej, który :

 • chce rozwijać swoje umiejętności  w zakresie wytwarzaniem metali, a także ich obróbką,
 • interesuje się recyklingiem metali i utylizacją odpadów,
 • chce poszerzyć swoje umiejętności pozwalające na wykorzystywanie w późniejszej pracy techniki komputerowe, specjalistyczne programy i urządzenia usprawniające pracę metalurga oraz poznać podstawy automatyki, które mają pomóc przy obsłudze maszyn stosowanych w tej branży,
 • chce poznać najnowsze metody sterowania procesami.

Wiedza inżynierska zdobywana w trakcie studiów jest niezbędna do kierowania zespołami  pracowników w zakładach przemysłowych.

Wśród głównych celów studiów należy wymienić:

 • zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie wytwarzaniem metali, a także ich obróbki,
 • nabycie umiejętności użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego,
 • nabycie umiejętności wykorzystywania w późniejszej pracy technik komputerowych, specjalistycznych programów i urządzeń usprawniających pracę metalurga
 • poznanie podstaw automatyki, które mają pomóc przy obsłudze maszyn stosowanych w tej branży,
 • nabycie umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem obcym,
 • zdobycie wiedzy pozwalającej kontynuować naukę na studiach II stopnia.

studia inżynierskie, 3,5 letnie, praktyczny profil kształcenia.

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu i logistyki, transferu technologii oraz innowacyjności oraz projektowania i nadzorowania systemów produkcyjnych.
W trakcie studiów studenci nabędą umiejętności niezbędne do:

 • obsługi pakietu MS Office oraz narzędzi CAD,
 • sporządzania dokumentacji projektowej w zakresie metalurgii i inżynierii produkcyjnej,
 • wykonywania projektów inżynieryjnych,
 • przygotowywania specyfikacji technicznych i harmonogramów ich wykonania,
 • przygotowywania wycen i kalkulacji ofertowych,
 • opracowywania dokumentacji UDT,
 • oceny zgodności realizacji, odbiorów,
 • nadzoru nad kontrolą odbiorczą dostaw,
 • nadzoru nad dokumentacją jakościową od dostawców oraz zatwierdzania dokumentacji (PPAP),
 • opracowywania wewnętrznych instrukcji, procedur oraz standardów kontroli wejściowej,
 • analizy problemów jakościowych w projektach związanych z konkretną grupą wyrobów,
 • nadzorowania i weryfikacji skuteczności wdrożonych działań korygujących, działań zapobiegawczych w tym Raportów 8D od dostawców,
 • nadzorowania wdrożenia działań korygujących i zapobiegawczych, wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych, procesowych i systemowych,
 • studenici poznają także zagadnienia specjalistyczne: APQP, FMEA, PPAP, R&R, Raport 8D, IATF 16949, ISO 9001, normy VDA, AIAG

Absolwent tej specjalności posiada przygotowanie w zakresie: wiedzy inżynierskiej, podstaw nauk ekonomicznych i zarządzania oraz umiejętności menedżerskich. Ponadto przygotowany jest do rozwiązywania zagadnień danej dziedziny techniki z pomocą metod i technik inżynierskich; projektowania nowych i nadzorowania istniejących systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych i obiektów; projektowania systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami, finansami i kapitałem; zarządzania przedsiębiorstwem; marketingu i logistyki; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; formułowania problemów z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii oraz innowacyjności.

Absolwent może aplikować na stanowiska:

 • kontroler jakości produkcji metalowej,
 • inżynier jakości procesów produkcyjnych,
 • technolog – inżynier produkcji,
 • inżynier procesu,
 • inżynier metalurg,
 • pracownik Laboratorium Badawczo – Rozwojowego i Działu Kontroli Jakości,
 • inżynier Materiałoznawstwa i Procesów Specjalnych (M&PT Engineer)
Back to top